1971

Volby do zastupitelských orgánů

V roce 1971 byly vypsány celostátní volby do všech zastupitelských orgánů a u nás proběhly tyto volby se 1OO% účastí voličů. Byl zvolen nový MNV o počtu 15 poslanců MNV, z toho 7 členů rady MNV. Předsedou MNV byl opět zvolen Zdeněk Bezděkovský a tajemníkem MNV Karel Vojtěch. Byly ustaveny dva občanské výbory v Rudolci z 5 a v Arnoltově s 3 členy občanského výboru, a komise Ochrany veřejného pořádku s 5 členy.

Celoobecní závazky a soutěž národních výborů

Tento rok byl ve znamení voleb do všech zastupitelských orgánů, vypracování volebního programu a příprav k uzavírání závazků k zvelebení životního prostředí obce.

K 30. výročí osvobození ČSSR Rudou armádou přihlásila se naše obec do dlouhodobé soutěže národních výborů a MNV uzavřel tyto celoobecní závazky s jednotlivými organizacemi:

 • Oborový podnik státních statků, hospodářské středisko Rudolec vypomůže svými mechanizačními prostředky při navážce stavebního materiálu pro akce Zvelebení obce („Z“)
 • Místní organizace Svazu socialistické mládeže (SSM) se zavázala, že každý její člen odpracuje na zvelebení obce 3O hodin,tj. celkem 6OO hodin zdarma.
 • Základní organizace Českého svazu chovatelů hospodářského zvířectva se zavázala odpracovat 675 brigádnických hodin a dále provede sběr šrotu 1Ooq.
 • ZO Svazu pro spolupráci s armádou Kostelní Bříze se zavázala odpracovat 450 brigádnických hodin.
 • LSD Jednota se sídlem v Kynšperku nad Ohří se zavázalo vybudovat za pomoci MNV sociální zařízení v pohostinství Jednoty v kulturním domě.
 • Dobrovolný požární sbor v Kostelní Bříze si dal závazek vyčistit protipožární nádrže a koupaliště „Na Bystřině“.

Účelem těchto závazků bylo zlepšit vzhled a kulturní činnost v obci, zaktivizovat činnost společenských organizací a za aktivní účasti všech občanů účinněji řešit úkoly a tím přispět k úspěšnému plnění XIV. Sjezdu KSČ během pětiletky. Konkrétně byl celoobecní závazek zaměřen na tyto akce:

 • Na úseku politickovýchovné činnosti a kultury:
  • Prohlubovat a zlepšovat práci poslanců MNV, konat čtvrtletně veřejné schůze společně s ostatními složkami Národní fronty a podpořit SSM.
  • Upravit fasádu kulturního domu, přeložit střechu, zavést ústřední topení, zastřešit sál plechem a vybudovat jeviště. Připravit kulturní dům tak, aby kulturní činnost mohla být v kulturním domě provozována i v zimním období.
  • Vybudovat hřiště v Rudolci a Kostelní Bříze, výsadba a úprava zeleně návsi a parku.
  • Hodnota takto provedeného díla na úseku kultury je 170 000 Kčs.
 • Na úseku dopravy:
  • Vybudovat dvě autobusové čekárny, položit žlaby a kanalizační potrubí pro asanaci otevřených příkopů.
  • Vybudovat betonové chodníky v Rudolci.
  • Hodnota díla 70 000 Kčs.
 • Na úseku místního hospodářství:
  • Upravit fasádu bývalé ZDŠ, zastřešit tuto budovu plechem a provést vnitřní úpravy, neboť se tam výhledově počítá s přemístěním kanceláře MNV.
  • Provést rekonstrukci veřejného osvětlení v Arnoltově a Rudolci.
  • Hodnota díla 160 000 Kčs.
 • Na úseku vodního hospodářství:
  • Vybudovat víceúčelovou vodní nádrž v Rudolci, sloužící pro zachování vodního režimu i jako koupaliště.
  • Provést úpravu vodotečí odpadových vod v Rudolci.
  • Vyčištění vodních nádrží a koupaliště „Na Bystřině“ v hodnotě díla 30 000 Kč. Výhledovým plánem, kde je počítáno s vybudováním sekunderního vodovodního potrubí napojením na stávající primerní vodní řád, za účelem napojení vodou několika rodinných domků a veřejných objektů.

Celková hodnota díla všech akcí je 430 000 Kčs.

Napsat komentář