Stručný přehled dějin kostela sv. Petra a Pavla

Nejstarší zachovanou hmotnou památkou na původní kostel je velký zvon s vročením 1483. Ten stál buď v kostelní věži nebo v samostatně stojící zvonici. První písemná zmínka o kostelu je z r. 1410. Dřevěný kostelík byl v 16. stol. přestavěn na kamenný/zděný. Svědčí o tom kamenné artefakty zachované ve hmotě současného kostela – renesanční náhrobníky.

Kostelní Bříza 27. 11. 2010

První a patrně nejdůležitější krok k uskutečnění výstavby nového kostela učinil před svou smrtí 14. ledna 1772 majitel statku Kostelní Bříza Jan Václav z Turby, když ve své závěti odkázal 2000 zlatých do fondu této akce. Ke konci roku 1801 bylo na kontě 5950 zlatých. Tehdejší majitel statku Karel Lebrecht ze Spieglu zahájil výstavbu nového kostela.

V 19. stol. proběhla řada oprav, i rozsáhlých, a pravidelně byla vykonávána běžná údržba. V r. 1912 byly stavební úpravy konzultovány se Zemským památkovým úřadem v Praze.

Druhá světová válka, odsun původních obyvatel, znovuosídlení, zřízení vojenského prostoru, správa majetku v režii socialismu a 90. léta 20. stol. postupně z živého kostela, středobodu obce, učinily žhavého kandidáta na postupné zřícení.

I na fotografii z r. 1988 vidíme, že kostel je v obci jednoduše nepřehlédnutelný. Náves a kostel sv. Petra a Pavla, r. 1988. Autor: neznámý

Po krušných 90. letech 20. stol., kdy kostel chátral před očima, jej od r. 2002 opravuje nový vlastník, Nadace pro děti, a pořádá v něm pravidelný vánoční a letní koncert. Novinové články z této doby: O záchraně kostela poprvé jednala komise, Kostel by se měl stát muzeem.