Vesnická památková zóna

Čtete záznam z jednání spojeného s místním šetřením, které se konalo dne 25. 6. 1997 v Kostelní Bříze.

Úvod

Přítomni: dle presenční listiny uložené na referátě regionálního rozvoje Ok. Ú. Sokolov

Předmět jednání:

 • místní šetření památkově chráněných objektů, které se nachází v obci Kostelní Bříza,
 • projednání postupu při péči o kulturní památky s jejich vlastníky,
 • projednání návrhu vyhlášení vesnické památkové zóny Kostelní Bříza.

Jednání svolal Okresní úřad v Sokolově, referát regionálního rozvoje, jako orgán státní památkové péče.

Vlastníci

Vlastníci památkově chráněných objektů v Kostelní Bříze jsou:

 • Báňská stavební společnost s. r. o., Chebská 53, Sokolov, která vlastní budovu kostela sv. Petra a Pavla a brázděný dum č.p. 16 (Panský dvůr)
 • EGRAM a. s. Odrava, Nebanice, okres Cheb, vlastní budovu zámku a soubor hospodářských budov
 • Agrokombinát s. p. Sokolov v likvidaci, parcela, na které slojí kaplička, je v současnosti ve správě Pozemkového fondu Sokolov
 • Město Březová – vlastník pozemků, tvořících součást památkově chráněných areálů, t. j. park u zámku, bývalý hřbitov (obřadní zídka), náves (opěrná zeď u kostela, boží muka).

Kulturní památky

Památkově chráněné objekty v obci Kostelní Bříza jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek takto:

 • areál zámku čp. 1 Kostelní Bříza (zámek, park, stodola, chlévy I, chlévy II, ohrazení), rejstříkové číslo 619
 • dům čp. 16 „Panský dvůr“ Kost. Bříza, rejstříkové číslo 620
 • areál kostela sv. Petra a Pavla (kostel, přístavek sev. krypta v suterénu kostela, opěrná zeď na jižní a západní straně kostela, obřadní zeď bývalého hřbitova), rejstříkové číslo 621
 • tvrziště (valy v obdélném prostoru severozápadně od kostela při bývalém hřbitově, pod valy v poli slovanské hradiště – archeologická památka), rejstříkové číslo 622
 • kaplička vedle tvrziště při hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla, rejstříkové číslo 4331
 • boží muka na návsi u kostela (kamenný sloupek na hranolovém soklu s patkou a římsou, a hlavice s nikou, ve které je reliéf trůnící Madony s dítětem, nika lemována volutovými motivy), rejstříkové číslo 4821

Dne 25. 6. 1997 byla uskutečněna prohlídka stavebního stavu kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze, prohlídka stavu hrázdění na venkovních fasádách domu čp. 16 v Kostel. Bříze (tzv. Panského dvora), orientační prohlídka kapličky při zrušeném hřbitově u uvedeného kostela. Bylo upuštěno od prohlídky areálu zámku Kostelní Bříza, neboť stav tohoto objektu je znám všem účastníkům jednání. Pracovnici památkové péče provedli opakované šetření v areálu zámku – budově zámku, hospodářských budovách, sklepech a parku, a provedli fotodokumentaci stavu části zámku s dochovanou barokní výmalbou a štukovou výzdobou interiéru v květnu 1997.

Místní šetření

Při místních šetřeních bylo zjištěno následující.

Kostel sv. Petra a Pavla

Budova kostela je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, způsobeném dlouhodobou neúdržbou. Při prohlídce bylo zjištěno, že chybí části střešní konstrukce včetně střešní krytiny, chybí části kruchty, je značně poničena dlažba podlahy v lodi kostela, propadají se klenby, jsou značně poničené vnitřní i vnější omítky, jsou poničené malby a štuky v interiéru.. Bylo zjištěno postupné rozebírání a zcizovánií části unikátní krovové konstrukce. Dlouhodobé dochází k poškozování objektu povětrnostními vlivy – zatéká poškozenou střechou (jsou ničeny jak dřevěné konstrukce krovu, tak konstrukce zděné) a rozbitými výplněmi oken. Jsou prohnilé a polámané dřevěné části oken, chybí skleněné výplně. Zdivo kostela je staticky narušeno, je patrmé podmáčení zdiva zemní vlhkostí způsobené nedostatečným odvodněním přilehlého terénu. Na poškozováni zdiva se rovněž podílí náletová zeleň rostoucí v těsné blízkosti objektu.

Dle sdělení zástupce vlastníka objektu byla v roce 1994 provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny. Současné poškození střešní konstnikce a krytiny střechy znehodnocuje již provedené práce.

Dům čp. 16 „Pansky dvůr“

Dům je poměrně dobře udržován a tomu odpovídá jeho slav. Hrázděná konstrukce fasády nevykazuje závady. V úrovni soklu obvodových zdí je patrné zavlhčeni zdiva, které pravděpodobně způsobeno nedostatečným odvodněním terénu. Na hrázděné fasádě je umístěna světelná reklama, umístěná bez vyžádání si stanoviska orgánu památkové péče.

Zámek s areálem

Budova zámku je v havarijním stavu, západní křídlo budovy je zřícené až na část obvodových a nosných zdí, ve východním křídle budovy je konstrukce střechy a střešní ášť v desolátním stavu – í řícení, jsou narušené í , narušena statika zdí. V této části budovy je dosud dochována velmi hodnotná barokní výzdoba zámeckého interiéru (výmalba a štuky v sále v 1.patře) – havarijní budovy hrozí jejich zničením (je uvažováno o jejich restaurátorském transferu a znovuosazení v jiném odpovídajícím objektu).

Dlouhodobě nejsou udržovány přilehlé hospodářské budovy a podzemní sklepy umístěné ve svahu pod zámeckým parkem – tomu odpovídá jejich špatný stavebně-technický stav (promáčení, porušená statika).

Není prováděna údržba zámeckého parku, který je degradován množstvím náletové zeleně negativně ovlivňující původní cílenou skladbu dřevin, mezi nimiž jsou i vzácné dřeviny, které jsou v této lokalitě neobvyklé.

Kaplička při hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla

Objekt se nachází v těsném sousedství hranic pozemku ve vlastnictví obyvatel nejbližšího rod. domu (manž. Fišerových) a pozemku ve vlastnictví Agrokombinátu s.p, Sokolov v likvidaci. Kaplička je v havarijním stavu – zdivo, vč. konstrukce střechy a stropu, je značně staticky narušeno, jsou destruované památkově vypovídající prvky (římsy, profilace), jsou poničené vnitřní i vnější omítky, jsou poškozené výplně oken. otvorů, chybí výplň vstupního otvoru.

Řešení situace

K řešení situace, tj. plnění povinnosti vlastníka památky vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků, bylo dohodnuto:

Kostel sv. Petra a Pavla

Vlastník kostela sv. Petra a Pavla provede odstranění náletové zeleně z těsné blízkosti budovy, provizorní opatření proti nadměrnému zatékání v místech poškození střechy, zajistí řádné uzavření objektu i ze strany bývalého hřbitova. Zástupce vlastníka podal informaci, že je zpracováváno projektové řešení celkové obnovy objektu na základě již zpracovaného stavebně-historického posudku. Objekt by měl v budoucnu sloužit pro kultumě-společenské účely (koncertní a výstavní sál). Projektové řešení bude obsahovat odvodnění a odsušení objektu, statické zajištění, obnovu vnějšího pláště, obnovu a úpravu interiéru. Návrh řešení a projekt stavby bude předložen k posouzení orgánu státní památkové péče. Uvedená opatření budou písemně s uvedením terminů realizace předložena referátu regionálního rozvoje Ok.Ú. Sokolov.

Dům č.p. 16

Zástupce vlastníka čp. 16 na místě dohodl nájemcem pohostinství odstranění nevhodně umístěné reklamy z házděné fasády domu.

Zámek

Vlastník objektu zámku informoval o probíhajícím prodeji novému vlastníku s tím, že chybí pouze provedeni podpisu kupní smlouvy. O nabytí vlastnictví zámku novým majitelem podá současný vlastník písemnou zprávu referátu regionálního Ok.Ú. Sokolov. Nový vlastník bude pokračovat v zabezpečení památky, tj. zajistí zachování dosud dochovaných památkově vypovídajících prvků (kamenné portály, římsy, ostění ap.), zdokumentování památky a opatření týkající se výmalby a štuků ze sálu 1. patra východního křídla zámku.

Kaplička

Objekt kapličky při hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla z vlastní iniciativy zabezpečili manž. Fišerovi proti vstupu nepovolaným osobám a provádí průběžně údržbu bezprostředního okolí kapličky (posekání trávy, odstraněni polámaných a suchých větví stromů). Mají zájem na provedení obnovy kapličky, záměr však nelze uskutečnit pro dosud nevyřešené majetkoprávní poměry.

Vlastník pozemků, které jsou součástí památkově chráněných objektů, uvažuje s jejich úpravou v rámci celkové obnovy vesnice. K tomuto záměru je zpracováván program obnovy vesnice.

Návrh vesnické památkové zóny Kostelní Bříza

Uvedený návrh podalo referátu regionálního rozvoje OkÚ Sokolov Město Březová. Předložený návrh obsahuje vymezení území v blízkém okolí památkově chráněných objektů. S takto předloženým návrhem nesouhlasí PÚ Plzeň. Vesnická památková zóna by měla zahrnovat území původní historické zástavby, t. j. jádro obce s návsi, území kolem kostela, který tvořil dominantu obce, a území kolem barokního zámku.

Při projednávání bylo dohodnuto, že Město Březová poskytne PÚ Plzeň jako podkladový materiál mapu obce Kostelní Bříza s vyznačením parcel a zakreslením objektů v měř. 1:2000, mapa bude obsahovat výše uvedené lokality. PÚ Plzeň provede do této mapy společně s navrhovatelem zakreslení návrhu vymezení vesnické památkové zóny, vč. vyznačení památkově chráněných objektů, objektů památkového zájmu, plochy zvýšené ochrany, hlavní urbanistické dominanty, objekty významné v hmotové a prostorové skladbě, a objekty působící rušivě. Město Březová oznámí PU Plzeň, kdy poskytne tento ý podklad. Bylo dohodnulo, že oznámení provede buď přímo PÚ Plzeň nebo prostřednictvím Ok. Ú. Sokolov. Dle zjištěných skutečností na místě a po vyhodnocení bude zvážena účelnost vyhlášení vesnické památkové zóny nebo vyhlášení ochranných pásem významných kulturních památek.

K vytvoření odpovídajícího prostředí památkově áněných objektů je nutno uvažovat o vhodné parkové úpravě zrušeného hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla (vč. opravy hřbitovní zdi), a o úpravě zámeckého parku (odstranění nevhodných náletových dřevin ).

S provedením dodatečného záznamu z jednání souhlasili všichni účastníci.

K uvedenému záznamu se mohou účastníci jednání písemně vyjádřit do 15 dní ode dne doručení.

V Sokolově 8. 7. 1997 zaznamenala: Růžičková