1974

Vítání nově narozených občánků

Vítání narozených občánků se konalo dne 5. dubna 1975. Slib rodičů: „Slibujeme, že ze svého dítěte vychováme platného občana naší socialistické vlasti.“

Nový občánek:

  • Balonová Lenka, nar. 19.2.1974, podpis rodiče,
  • Fischer René, nar. 3.3.1974, bez podpisu,
  • Velíšková Jana, nar. 21.6.1974, podpis rodiče,
  • Hofman Jan, nar. 14.8.1974, podpis rodiče,
  • Siváková Nataša, nar. 11.8.1974, podpis rodiče,
  • Vrabcová Marie, nar. 5.9.1974, podpis rodiče,
  • Bureš Stanislav, nar. 23.12.1974, podpis rodiče.

Pohyb obyvatelstva

V roce 1974 se přistěhovalo 27 občanů a narodilo se 28 občanů, odstěhovalo se 34 občan a zemřeli 3 občané. Stav obyvatel obce Kostelní Bříza k 31.12.1974 je 286 obyvatel.

Místní národní výbor

V roce 1974 bylo konáno 6 plenárních zasedání MNV, 13 schůzí rady MNV, společně s KSČ 2 veřejné schůze, byly uskutečněny „hovory s mládeží“. Komise ochrany veřejného pořádku zasedal celkem dvakrát a projednávala pět případů. Vesměs přestupky §19 zákona č. 60/61 Sbírky – narušení občanského soužití. Třikrát vyslovila napomenutí, jedenkrát uložila pokutu 200 Kčs. Byl ustaven Sbor pro občanské záležitosti a jeho předsedkyní byla jmenována s. Kesslerová.

Klimatické podmínky

Tento rok byl klimaticky abnormální, sníh sešel již 17. ledna a půda rozmrzla 31. ledna, takže již v únoru bylo provedeno dokončení orby a přihnojování luk, pastvin a ozimů. Příchod byl o pět týdnů dříve než obvykle.

V druhé polovině března bylo již jako v normálních letech v květnu a podle klimatických záznamů meteorologů byl 28. březen nejteplejším dne za posledních 100 let. Tento den byla i první bouře, i měsíc duben byl teplý a suchý. Po krátkém oteplení však nastalo chladné a deštivé počasí, které trvalo celý květen, červen a červenec až do půle srpna.

Po krátkém oteplení v září byl podzim opět chladný a deštivý. Prosinec byl abnormálně teplý, bez mrazů a sněhu. Dne 26. prosince byla bouře.

Státní statky a hospodaření

Dne 1.1.1974 došlo k oddělení státních statků odštěpného závodu Rovná na Odštěpný závod Rovná a na Odštěpný závod Arnoltov se sídlem v zámečku „Špígl“. Do Odštěpného závodu Arnoltov byla začleněna hospodářství Rudolec a Zlatá a polesí Arnoltov a Březová. Došlo ke sloučení dílčích organizací KSČ Zlatá a Rudolec v základní organizaci KSČ státních statků. Odštěpný závod Arnoltov a rovněž tak ROH a SSM. Většina schůzí těchto organizací se konala v sále Kulturního domu v Kostelní Bříze. Ředitelem odštěpného závodu Arnoltov byl jmenován ing. Med.

Pro zemědělskou výrobu byl rok 1974 nepříznivý. Nasazením nových kombajnů „Fortschritt“ z NDR byla sklizeň zdolána během jednoho týdne, avšak pro deštivé počasí zůstala velká část slámy na polích nesklizena.

U státního statku OZ Arnoltov se pěstovala převážně pšenice odrůdy „Jubilar“ a „Mironovská“, avšak výnos byl pod průměrem, pouze 22,5 q z 1 ha a to proto, že při přípravě půdy k setí nebyla půda řádně obdělána, část osiva nebyla ani mořena. Podle zjištění hlavní fenologické stanice v Kostelní bříze byla pšenice místy zamořena snětí až třetího stupně. Slabé výnosy obilovin a nesplnění plánované výroby mléka způsobily, že výsledek hospodaření nově vytvořeného odštěpného závodu Arnoltov byl velmi špatný.

Na lesní porosty začínají neblaze působit exhalace z průmyslové oblasti Sokolovska.

Kultura a výchovná činnost v obci

Pro rok 1974 byl vypracován ve spolupráci všech složek Národní fronty Jednotný plán kulturně výchovné činnosti. Vzhledem k reorganizaci státních statků a složek Národní fronty bylo značně obtížné provádět v tomto roce výchovnou a kulturní činnost. Přes tyto potíže byly pravidelně vyměňovány kulturně výchovné materiály na poutačích MNV a ve vývěsních skříňkách. MNV na svých veřejných schůzích získával občany k aktivní účasti na kulturní činnosti v obci.

Byla dokončena oprava jeviště v sále Kulturního domu a tak bylo vytvořeno kulturnější prostředí pro konání schůzí, přednášek a zábav. Celkem bylo v sále Kulturního domu konáno 33 akcí za účasti 1306 osob.

Český svaz chovatelů ZO Kostelní Bříza uspořádal výstavku získaných cen, ostatní akce byly zejména: Oslava MDŽ, Oslava 30. výročí slovenského národního povstání, Oslava výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Beseda s důchodci a jiné.

Zejména zdařilými akcemi byla oslava MDŽ a beseda s důchodci, kterou uspořádalo ředitelství odštěpného závodu statku Arnoltov společně se Závodním výborem ROH. Důchodci obdrželi bohatou vánoční nadílku a při hudbě a v dobré pohodě si i zatancovali. K důchodcům promluvili ředitel odštěpného závodu inženýr Med, za ZV ROH soudruh Růžička a za Oborový podnik Státních statků soudruh ing. Potůček.

Přesto, že bylo deštivé léto, rekreovalo se v pionýrském táboře „Bystřina“ 120 pionýrů „mladých obránců hranic“ pionýrské skupiny „Neprojdou“ z Březové ve 3 etapách.

Dále navštívili naši obec ke shlédnutí historických památek naší obce zástupci ochranářů přírody v počtu 42 osob, spolu s patronátním „Naturschutzverband“ z Plauen v NDR, za přítomnosti zástupců – pracovníků pro chráněnou oblast „Slavkovský les“, tato chráněná oblast byla zřízena výborem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 3. května 1974. Do této chráněné oblasti spadá i celý katastr obce Kostelní Bříza a připojených osad.

Akce „Z“ a soutěž národních výborů

Jako předchozí rok, tak i v roce 1974 byla hlavní činnost MNV zaměřena na plnění volebního programu a zvelebení obce a zapojení do soutěže „Za sokolovsko krásnější“.

V investiční části akce „Z“ bylo nákladem 59 000 Kčs vytvořeno dílo v hodnotě 150 000 Kčs a občané odpracovali bezplatně v investiční části akce „Z“ 2 392 brigádnických hodin.

Byla zhruba dokončena víceúčelová vodní nádrž v Rudolci, opravena komunikace před rodinnými domy v Rudolci a rozpracována oprava dvou bytových jednotek v prvním poschodí č. p. 7 a 16. Byly položeny odvodňovací žlaby před panelovým domem č. p. 49 v Kostelní Bříze.

V neinvestiční části akce „Z“ odpracovali občané na údržbě a úklidu obce celkem 2099 hodin zdarma a bylo vytvořeno dílo v hodnotě 26 237 Kčs. Na úpravě zeleně bylo odpracováno 220 hodin a vytvořeno dílo v hodnotě 2 750 Kčs. Na údržbě bytového fondu bylo odpracováno zdarma 220 hodin a vytvořeno dílo v hodnotě 3 536 Kčs. Celkem bylo v neinvestiční části bez finančních nákladů vytvořeno dílo v hodnotě 32 523 Kčs. Odpracováno občany zdarma bylo 2 539 hodin.

Televizní natáčení v obci

V dubnu 1974 natáčelo Filmové studio Barrandov Praha v Kostelní Bříze část televizního filmu „Příliš zelené jaro“ s herci Martinem Růžkem a dalšími. Československá televize vysílala premiéru tohoto filmu dne 6. října 1974.

Ve dnech 20. dubna do 30. června natáčelo Filmové studio Barrandov Praha v Kostelní Bříze celovečerní širokoúhlý barevný film „Sedmého dne večer“ za režie Vladimíra Čecha, vedoucí produkce Jiří Pokorný, hlavní kameraman Rudolf Milič, pomocník režie Vácha, architekt filmu Krška ing. Ve filmu hráli tito herci: národní umělec Karel Höger, Luděk Munzar, Eduard Cupák, Hana Packertová, Jan Přeučil, Josef Bejvl, Jiří Němeček, Miloslav Krejča, Jiří Krampol, dále Holub, Vrchota, Kryzánek, Mimi Popelková a další. Mnoho občanů Kostelní Břízy se ve filmu zúčastnilo v komparsu.

Film pojednává o mladých lidech, kteří po těžkých dobrodružných začátcích přišli do pohraničí s cílem začít nový život a dostali se shodou okolností do nepříjemné situace, která však šťastně končí.

Pamětní list Karlu Högerovi

Zvláštní pamětní list:

Rada MNV v Kostelní Bříze na svém mimořádném zasedání 14. VI. 1974 rozhodla jednomyslně jmenovat národního umělce Karla Högera, člena Národního divadla, laureáta státní ceny KG, u příležitosti jeho 65. narozenin čestným občanem.

Podpisy (tři) a razítko.

PS. Vážený mistře – považujte tuto naši pozornost za výraz velké úcty k vašemu celoživotnímu dílu.

„S vděkem a dojetím tuto poctu přijímám!“ Höger (napsal Karel Höger)

Čestné občanství Karla Högera

Při natáčení filmu „Sedmého dne večer“ v Kostelní Bříze oslavil svoje 65. narozeniny zasloužilý umělec Karel Höger. Při této příležitosti se usnesla rada Místního národního výboru v Kostelní Bříze udělit Karlu Högerovi čestné občanství obce Kostelní Bříza.

Karel Höger obdržel o tomto čestném občanství staročeštinou napsaný, umělecky vypracovaný dekret v tomto znění:

My, rada starších obce Kostelní Břízy, spolu se vším lidem zbrojným s dělným i příslušníky cechův rolnických a lesnických si přejeme, bys ctný mistře, Karle z rodu slovutných Högerů, příslušníka Národního divadla pražského, nositeli Řádu národního umělce i laureáta státní ceny, ráčil přijmouti přání všeho nejlepšího, darů nepřeberných, trinku bohulibého k Tvým pětašedesátinám v tento den a pro léta budoucí: plný máz štěstí a blaženosti, jakž i přijmouti dekret čestného občanství obce Břízy Kostelní, panství sokolovského na věky věkův.

Dáno v Kostelní Bříze v den sv. Alojse L.P. MCMLXXIV.

Umělecky vypracovaný dekret zhotovil pro MNV pracovník Okresního stavebního podniku Sokolov soudruh Makovec.

Národní umělec Karel Höger byl udělením čestného občanství velmi dojat, prohlásil, že si čestného občanství velmi váží a že se bude rád do naší obce vracet. Jako dar předal MNV kompletní sadu videogramofonových desek „České pohádky Karla Jaromíra Erbena – vypráví Karel Höger“, s přáním, aby tyto pohádky byly přehrávány dětem v naší obci.

Pozn.: Přečtěte si článek ze Svobodného slova Občan Karel Höger (7/1974) a podívejte na fotky z filmu Sedmého dne večer.

Schválení zápisu do kroniky Kostelní Břízy

Zapsáno v březnu 1975.
Schváleno radou MNV Kostelní Bříze dne 24. dubna 1975 usn. č. 43/75.

Kronikář Vojtěch Karel, podpis.