1976

Počasí

Klimaticky byl letošní rok abnormální. Po mírné suché zimě s nepatrnými srážkami nastalo chladné jaro, zato však léto bylo chladné a suché, téměř bez podstatných srážek. Teploty v červnu a červenci dosáhly někdy až 34 stupňů Celsia ve stínu. Noviny uváděly, že je to nejteplejší léto ČSR během posledních 100 let.

Růst zemědělských plodin u Státních statků, kde se pěstovala letos hlavně kukuřice na siláž, zůstal pozadu následkem sucha a proto bylo na polích našeho katastru přistoupeno k umělé závlaze. V červenci byla noc co noc kukuřice zavlažována cisternami sokolovského požárního sboru, aby se zachránila krmivová základna. Avšak docílené výnosy byly o mnoho nižší, sklízelo se pouze 290 q/ha zelené hmoty při průměrné výšce porostu 150 cm.

Pohyb obyvatelstva

Během roku 1976 matrika zaznamenala tyto změny:

Přistěhovalo se: Kostelní bříza – 3, Arnoltov – 6, Rudolec – 18 (do nových bytových jednotek). Celkem 27.
Odstěhovalo se: Kostelní bříza – 7, Arnoltov – 8, Rudolec – 12. Celkem 27.
Narozeno: Kostelní Bříza – 1, Arnoltov – 2, Rudolec – 4. Celkem 7.
Zemřelo: Kostelní Bříza – 1 (ve věku 93 roků), Arnoltov – 2, Rudolec – 2. Celkem 5.

Počáteční stav obyvatel v roce 1976 byl celkem 297 osob. Konec roku 1976 představuje pro všechny tři osady po výše uvedených změnách 299 občanů.

Občanské výbory

Dne 24.5.1976 byla na veřejné schůzi v Kostelní Bříze provedena volba občanského výboru v tomto složení:

S. Čermák jako předseda, členy s. Vojtěch, Adamová, Kesslerová, Baloun, Štefan, Láliš Pavel, Prezmecký M. ml., Hofmann, Velíšek, Urbanová.

V osadě Rudolec se konala ustavující schůze Občanského výboru dne 23.5.1976 a byl zvolen 10 členný výbor v této sestavě:
S. Kostolanský jako předseda členy: ss. Hála, Zens, Kuklík Zd., Láliš Jan, Šmat, Krtková Milada, Holinka Petr, Meziva, Sedláček.

V osadě Arnoltov: s. Bambas – předseda – členy ss. Jonášová, Srnka Jan, Schenková, Šedivý.

Kultura

Dne 10. ledna bylo provedeno Sborem pro občanské záležitosti ve vyzdobené místnosti kanceláře MNV vítání nových občánků do života. Tohoto vítání se zúčastnilo 11 rodičů se svými 6 novorozeňaty. Vítaní občánkové byli při slavnost fotografováni se svými rodiči a rodiče obdrželi fotografie z této slavnosti.

Dne 20. února uspořádal Český svaz chovatelů drobného zvířectva, ZO Kostelní Bříza, taneční zábavu s bohatou tombolou v sále kulturního domu v Kostelní Bříze, které se zúčastnilo 89 občanů.

Dne 5. března KD oslava MDŽ, které se zúčastnilo 76 občanů. Po oslavě byla taneční zábava.

Dne 13. března uspořádal ČSCHDZ ZO Kostelní Bříza přednášku o chovu drůbeže s promítáním diapozitivů. Účast 26 občanů.

Dne 14. března pořádal Český svaz žen ZO Kostelní bříza společně se ZO Svazarmu zábavný večer při reprodukované hudbě, kterého se zúčastnilo 48 občanů.

Jako každoročně tak i letos postavila naše mládež na návsi tradiční májku a zapálila u modřínového lesíka vatru. Májka byla však již první noc uříznuta mládežníky ze sousedství. Tento nečekaný žert se opakoval dvakráte před tímto.

V tomto roce se na Bystřině vystřídalo několik běhů pionýrského tábora. Byli zde pionýři z okolních měst, někteří i dvakráte. Počasí jim přálo, bylo teplé a slunné.
Další kulturní činnosti nutno zaznamenat práci ČSŽ, který dobře pracuje. ZO ČSŽ v Kostelní Bříze má 18 členek, předsedky ně je s. Velíšková.

K mezinárodnímu dni dětí byly uspořádány hry pro děti. 3.12. byla v KD K. Bříza mikulášská besídka pro děti spojená s nadílkou. Byly promítány filmy, přednášeny básničky a hrány scénky. Pak následovala zábava pro dospělé.

Z domova důchodců v Pochlovicích bylo odevzdáno vánoční pečivo. ČSŽ ZO Kostelní Bříza si vzal pod patronát pětiletého chlapce Ladislava Sojku z dětského domova v Horním Slavkově.

Bylo odpracováno 100 brigádnických hodin při úpravě parku a obce. Léčivých bylin bylo odevzdáno 2,5 kg a železného šrotu 2 500 kg.

V Rudolci se konala 12.12.1976 společná nadílka pro děti s „dědou Mrázem“ pod patronací ZV ROH st. statků a Kynšperk n. O. Na této nadílce děti zpívaly písničky a přednesly koledy. Jako odměn obdržely různé pamlsky a drobné upomínkové předměty. Této nadílky se zúčastnilo vedle 28 dětí 18 dospělých.

ČSCHDZ ZO Kostelní Bříza opět v průběhu roku 1976 vystavovala svá chovná zvířata a to v Hranicích u Aše, v Kynšperku, v Šabině a v Chodově, kde všude získala čestné ceny.

Cikáni

Koncem ledna 1976 se vystěhovali z obce poslední občané cikánského původu.

Spolek ochrany přírody

8.10.1976 zavítala autokarem do Kostelní břízy 36 – členná exkurze Srazu ochrany přírody z patronátní oblasti Karl Marx Stadt. Prohlédli si naše památky, největší pozornost věnovali sekvoji. Do zámeckého parku samotného nevkročili však proto, že tento je bohužel v desolátním stavu. Cestičky jsou zarostlé divokým náletem, takže exkurze viděla ostatní zajímavé stromy částečně pouze zdálky. Po 1,5 hodinové besedě odjeli dále do Horních Lazů do chráněné oblasti Slavkovského lesa a do Kynžvartu.

Poznámka: TIS je spolek pro ochranu přírody při Národním muzeu v Praze.

Volby

Ve velkém sále KD Březová byla provedena 15.7.1976 slavnostní registrace kandidátů na poslance do MěNV březová. Pro osadu K. Bříza kandiduje S. Bezděkovský Zdeněk, pro osadu Rudolec Zens Herbert a pro osadu Arnoltov S. Jonášová M. Současně se konalo poslední zasedání MěNV Březová, kterého se zúčastnili i dosavadní poslanci MNV obce K. Bříza. Poslanci obdrželi jako dary knihy s věnováním Za angažovanou činnost ve volebním období 1971 až 1976. O něco později dne 4.10.1976 konal se v sále KD v Kostelní bříze seznámení voličů našeho volebního obvodu s navrženými kandidáty MěNV Březová.

13.10.1976 byla opět slavnostní schůze v sále KD v Kostelní bříze, které se zúčastnili poslanci MěNV s vedoucími zařízení, jakož i pracovníky MěNV Březová. Současně byla vyhodnocena jejich práce ve volebním období 1971 – 1976. Následovala beseda, kulturní pásmo a tanec. Podívalo se občerstvení, byly proneseny přípitky a na konci schůze byly pořizovány fotosnímky jednotlivých skupin a to všech poslanců MěNV, Rady MěNV a odstupující Rady MNV K. Bříza. Účast přes jedno sto občanů.

Volby do všech zastupitelských orgánů se konaly ve dnech 22. a 23. října letošního roku v síni tradic v ZDŠ v Březové. Voliči naší osady jakož i z osad Arnoltova a Rudolce měli však možnost volby vykonat ve vyzdobeném autobusu ČSAD, který sloužil jako volební místnost. Téměř všichni občané využili této možnosti a odvolali manifestačně v autobusu. Celý volební akt proběhl v našich osadách během jedné hodiny. Na návsi v K. Bříze i v Arnoltově a v Rudolci hrála po dobu volebního pionýrská dechová hudba mladých strážců hranic Březová. Účast při volbách byla 100% a kandidáti obdrželi 100% platných odevzdaných hlasů, takže volby skončili u nás již v první volební den. Volby zasáhly do řízení Státních statků OP Sokolov tím, že ředitel zdejšího o. z. v Arnoltově ing. Med byl zvolen do funkce tajemníka MěNV Kynšperk n. O. a novým ředitelem o. u. Arnoltov byl ustanoven s. Bárta.

Schválení zápisu do kroniky Kostelní Břízy

Tento zápis kroniky byl schválen kulturní komise MěNV Březová dne 15. února 1977.

Integrace obcí s městem Březová

Dne 15. ledna se zúčastnila sedmičlenná rada MNV Kostelní Bříza společného zasedání MěNV v Březové, ve kterém byla projednána integrace obce Kostelní Bříza s osadami Arnoltov a Rudolec ve společnou obec pod názvem Březová.

Současně bylo dohodnuto, že integrace se uskuteční k datu 31.3.1976. Bylo odsouhlaseno, že poslanci integrované obce Kostelní bříza budou až do celostátních voleb dále poslanci MěNV Březová a budou pracovat v radě MěNV neb v komisích. 11. března 1976 byla poslední samostatná rada a plenární zasedání v Kostelní Bříze, kde členové rady MNV byli odvoláni z funkcí. Hlavním bodem byla příprava společného plenárního zasedání a byl dohodnut postup při předávání majetku a administrativy MNV Kostelní Bříza MěNV Březové.

Dne 31.3.1976 se konalo Slavnostní plenární zasedání MěNV Březová. Jako hlavní bod programu byla integrace obce Kostelní Bříza s osadami Arnoltov a Rudolec v obec Bezová. Toto zasedání se konalo ve velkém sále KD v Březové. Na zahájení zahrála 30 členná dechová hudba pionýrů z Březové.

Integrace byla schválena všemi hlasy přítomných poslanců a byla předána čestná uznání za dlouholetou práci poslancům MNV Kostelní Břízy, Rudolce a Arnoltova, a to soudruhům: Jar. Hálovi, Josefu Kostolanskému, Lad. Čermákovi, Janu Srnkovi, Mikuláši Prezmeckému a Karlu Vojtěchovi. Pak bylo přikročeno k integračnímu aktu. Předseda MNV Kostelní Bříza soudruh Zdeněk Bezděkovský předal předsedovi MěNV Březová soudruhu Františku Schreilerovi symbolicky státní znak s trikolórou a kroniku obce Kostelní bříza. V následujících projevech byla provedena integrace a poslanci MNV K. Bříza byli zvoleni do funkcí sloučeného MěNV Březová následovně:

  • S. Bezděkovský Zdeněk do funkce člena rady MNV.
  • S. Hála Jaroslav do funkce člena rady MNV.
  • S. Čermák Ladislav funkce člena komise výstavby MěNV.
  • S. Prezmecký ml. funkce člena komise školské a kulturní.
  • S. Srnka Jan do funkce člena komise sociální a zdravotní.
  • S. Kostolanský Josef do funkce člena Místního hospodářství a obchodu.
  • SS. Krtková Milada a Fazekaš Alexandr do funkce člena komise ochrany veřejného pořádku.
  • S. Vojtěch Karel do funkce člena výboru lidové kontroly.

Dále plenární zasedání uložilo radě MNV jmenovati:

  • S. Láliše Jana do funkce člena komise JSBVO.
  • S. Velíškovou Evu členkou Sboru pro občanské záležitosti.

Plenární zasedání dále uložilo poslancům SS. Bezděkovskému, Hálovi a Srnkovi ustavit Občanské výbory v Kostelní bříze, Rudolci a v Arnoltově.
Tímto končí kronika samostatné obce Kostelní Bříza. Kronika se však povede dále pro osady K. Bříza, Arnoltov a Rudolce.

Rada MěNV Březová se sešla dne 8.9.1976 v sále KD Kostelní Bříza. Členové rady MěNV byli před zasedáním v Rudolci a Arnoltově a obeznámili ses problematikou integrovaných osad.