Kulturní hodnota kostela

Následuje vyjádření pana Josefa Brtka (Městské muzeum Mariánské Lázně) ze dne 20. 7. 2000 k tématu památkové ochrany kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze. Bývalý farní kostel v kostelní Bříze je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Sokolov pod rejstříkovým číslem 621. Pod památkovou ochranu spadají
  • kostel,
  • severní přístavek s oratoří v patře a s kryptou v suterénu,
  • opěrná zeď na jižní a západní straně kostela,
  • ohradní zeď býv. hřbitova.
Památkový seznam u Kost. Břízy dále eviduje tvrziště u býv. hřbitova (rejstř. č. 622), barokní kapličku (rejstř. č. 4331), boží muka na návsi (rejstř. č. 4821), hostinec č.p. 16 (rejstř. č. 620) a areál zámku (rejstř. č. 619). Tyto objekty jsou státem chráněnými kulturními památkami.

Stručné dějiny stavby

Původní kostelík, nepřímo doložený od r. 1410, byl přestavěn v 16. stol. Dnešní stav pak je výsledkem pozdně barokní přestavby z r. 1802, provedené zdejší vrchností. Tehdy došlo k rozšíření sálové lodi a presbytáře a k přístavbě sakristie na jižní a oratoře na severní straně. V suterénu pod oratoří vznikla krypta, v jejímž zděném sklípku byly uloženy starší pohřby. R. 1842 byla k západní straně lodi přistavěna věž zvonice s malou cibulovitou bání (pozn. red.: věž byla pravděpodobně vystyvěna již v r. 1802) a přístavkem schodiště, čímž kostel získal další, již 3. vchod. Po r. 1943 zůstal kostel nefunkční, přišel o veškerý mobiliář a silně zchátral, jsa nevhodně využíván jako skladiště a pod. Zemětřesení z r. 1980 narušilo jeho statiku. [gallery]

Umělecké artefakty

Ve hmotě kostela se nachází v regionu unikátní soubor 4 renesančních a 2 pozdně barokních kamenných artefaktů, jejichž historická dokumentární hodnota není penězi vyčíslitelná. Jsou to:

Erb rodu Spiegelů

Reliéfní supraporta bočního (jižního) portálu lodi s pozitivním reliéfem erbu rodu Spiegelů (původně Špíglů z Milčic) a s německým minuskulním nápisem o přestavbě kostela majitelem panství, generálmajorem Karlem Leberechtem Konrádem ze Spiegelu. Obsahuje vročení 1802.

Šlechtický erb

Renesanční čtvercová reliéfní deska (fragment větší desky) na vnější straně jižní zdi schodištního přístavku kostelní věže. Obsahuje šlechtický erb (snad rodu Steinwachů?). Znamení ve štítu není zřetelné, v klenotu erbu jsou na kolčí přilbě 4 pštrosí pera. Po obvodu desky v pásce zlomek německého nápisu humanistickou majuskulí o krvi Pána Ježíše Krista (patrně biblický citát). Renesanční práce, vročená 1583.

Zmrtvýchvstání Krista

Trojúhelná reliéfní deska s okosenými rohy v supraportě vchodu v průčelí kostelní věže. Zobrazuje Zmrtvýchvstání Krista. Obvodový text není ze země čitelný. Jde nejspíše o práci ze 16. století, patrně pozdně gotickou či renesanční.