Svaz chovatelů v Kostelní Bříze

Svaz chovatelů zaujímá v Kostelní Bříze významené postavení. Každý rok pořádá dvě výstavy v naší vesnici – výstavu drobného zvířectva spojenou s tombolou, prodejem zahrádkářských potřeb a pro mnohé také víkendovou vycházkou.

Areál tohoto svazu se nachází přes silnici vedle kostela a staré lípy. Rozhodně se nedá říci, že by byl malý. Naopak. Je velice rozlehlý, v parkovém stylu a s hezkým vybavením. Nedávno byly postaveny nové králíkárny a i v budově svazu probíhají opravy.

V této budově je sice během výstavy k dispozici občerstevní, ale hlavně je místem schůzí nejen Svazu chovatelů, ale i například Komise pro integrované oblasti, slaví se zde Mikuláš a mnoho dalších akcí.

Něco více z hisorie i současnosti se můžete dozvědět z proslovu pana Zense, který byl pronesen při příležitosti oslavy 40. výročí založení Svazu chovatelů drobného zvířectva v Kostelní Bříze, která proběhla 10. 6. 2006.

Proslov pana Herberta Zense:

Vážení přátelé, vážení hosté,

Vítám vás všechny co nejsrdečněji na naší dnešní slavnostní schůzi při příležitosti 40. výročí založení naší základní organizace ČSCH KOSTELNÍ BŘÍZA.

Zvláště mezi námi vítám:
starostu města Březové pana Boudu s manželkou, zástupce organizace chovatelů ze Schirdingu, pana Ludwiga Göhringa ze Sparnecku, našeho člena z Bavorska, člena rady Městského zastupitelstva města Březové MUDr. Lenku Fišerovou s manželem, bývalé předsedy naší ZO Kostelní Bříza, naše sponzory.

Pozváni byli všichni naši členové, bývalí členové a funkcionáři a další přátelé. Ne všichni se dostavili, na některé jsme nezískali adresy, někteří se omluvili (Ing. Ševčík, zvláště pan Krauz, na kterého jsme se velmi těšili). Někteří, co obdrželi pozvánky, nepřišli.

Já vím, že řada z Vás zná o činnosti naší ZO mnoho, přesto mi dovolte, abych si zavzpomínal a stručně prošel těch 40 uplynulých let.

Bylo to v roce 1966, když po několika návštěvách výstav v okrese Sokolov a diskusích kroužků v naší hospůdce a tradičních setkáních před obchodem v Rudolci bylo rozhodnuto. Příprav k založení se zvláště ujali pánové Tomáš Pylmajer, Břetislav Slánský. Po dvou velmi dobrých přednáškách předsedy Březovské ZO přítele Jiříčka staršího přišla ustavující schůze. Sešlo se nás 18, všichni se stali členy naší ZO. Měli jsme výhodu v tom, že všichni byli zaměstnanci statků a všichni na vesnici v té době chovali drůbež, králíky, ovce a další zvířata. Nešlo ovšem o zvířata čistokrevná. To se nám podařilo z velké části změnit již v prvním roce našeho členství. Někteří již první rok vystavovali na výstavách v okrese. Následující rok jsme se již zapojili do soutěží, které tehdy organizoval okresní výbor. Netrvalo dlouho a trpasličí nováčci z Kostelní Břízy začali porážet tak silné organizace, které předtím stály v čele okresu, jakými beze sporu byly ZO Chodov, Kraslice 1. a 2. nebo Krásno. Tehdy za umístění byly i slušné finanční odměny.

Pak přišlo období, kdy jsme se chtěli podílet na vlastních výstavách. Tu první jsme uspořádali společně se ZO Březová. Nebyli jsme ovšem spokojeni s dělbou finančního zisku, a tak jsme tu další již organizovali sami. Po třech letech za restaurací Start jsme se přestěhovali na bývalý zimní stadion. Tyto výstavy se konaly v měsíci červenci, převažovali mladí králíci, přišel přítel Krauz a já (Zens starší) s nápadem udělat z této výstavy okresní výstavu králíků. Bylo to velmi dobré rozhodnutí. Výstavy se začaly rozvíjet. Nejvíce bylo vystaveno 850 ks králíků. Nemůžeme zapomenout ani na expozice drůbeže, kdy naše chovatelky (Sedláčková, Sabová, Hrudková…) nabízely k prodeji až 700 ks mladé drůbeže. Toto bylo ojedinělé na celém okrese.

Nepřibývalo jen zvířat, přibývala hlavně práce! Vždy jsme museli na Březovou přivézt všechen inventář včetně oplocení. My tyto výstavy organizovali rádi, avšak chování občanů z části Drahotín bylo pro nás nepochopitelné. Když jsme v sobotu byli hotovi s celým vybavením výstavy, našli jsme druhý den přervané oplocení, zbourané a zvrácené klece. Ale oni tudy chodili na autobus dál jak byli zvyklí. To jsme ale dále prožívat nechtěli. Rozhodli jsme se, že si postavíme vlastní výstavní areál. Z pozemků města nám tehdejší funkcionáři nechtěli dát nic k dispozici. I tuto věc jsme zdárně vyřešili. Postupně jsme zajistili bezúplatný převod tří pozemků na realizaci této výstavby. Ani tak jsme neuspěli. Poslední pokus byl opět bezúplatný převod 1,2 ha za garážemi, kde se nakonec staví hřbitov. Zde jsme měli zajištěný investiční záměr a dokonce příslib 2 mil. Kč na akci „Z“. Ani toto nám nevyšlo, pochopení se nám nedostalo. Naše členy pomalu přešla chuť a členská schůze na svém zasedání rozhodla realizovat náš záměr na Kostelní Bříze. I zde jsme zajistili bezúplatný převod potřebných pozemků na město. Dnes, když chceme tyto pozemky převést zpět do majetku ZO, musíme tvrdě platit. Stavební pozemek pod budovou jsme museli dokonce platit dvakrát (jednou městu a jednu církvi).

Přes všechny tyto problémy s nám podařilo postavit areál vlastními silami bez jakékoliv finanční odměny za práci. Nechme ale nářků, po odchodu funkcionářů MěÚ (Schreil, Nechanický) a příchodem nového starosty pana Miroslava Boudy se věci značně změnily. Bez podpor, kterých se nám každoročně dostává, bychom nemohli pořádat dvě krajské výstavy v takovém rozsahu a nemohli bychom ani vylepšovat vybavení našeho krásného parkového areálu nebo odstranit nemalé škody způsobené vichřicí v červenci minulého roku (2005). Chtěl bych jménem našich členů mnohokrát poděkovat vedení města v čele se starostou panem Boudou. Stejně tak děkujeme našim sponzorům, kteří pravidelně podporovali naše výstavy – panu Ivkovichovi, manželům Švábovým, panu Dobřemyslovi, panu Dankovi.

Stojí před námi řada důležitých změn, Občanská sdružení musí od příštího roku přejít na podvojné účetnictví. To s sebou nese nutnost ocenění veškerého majetku. Odhady soudních znalců stojí významné finanční prostředky, které bohužel nemáme k dispozici.

Chtěl bych vyzvat přítomné, aby nám svými návrhy poradili, jakými akcemi bychom mohli získat potřebné finanční prostředky. Věřím, že ve volné diskuzi nám někteří poradí, jakým směrem by se naše činnost měla do budoucna ubírat.

Za ZO předseda Herbert Zens.