1972

Tento rok byl především rokem realizování usnesení XIV. Sjezdu KSČ a plnění celoobecního závazku vyhlášeném ve volebním programu v r. 1971. Občané vytvořili dobrovolně odpracovanými směnami za zlepšení životního prostředí v obci hodnotu díla 250 000 Kčs nákladem pouhých 134 744 Kč a odpracovali v roce 1972 celkem 9 138 brigádnických hodin, z toho zdarma 6 570 hodin, z toho mládež 2 000 hodin.

Byla provedena oprava fasády kulturního domu, zavedeno ústřední topení v KD a zastřešen sál plechem. Byla zastřešena budova bývalé školy plechem, budovala se vodní nádrž v Rudolci, byly vybudovány chodníky před rodinnými domky v Rudolci a postavena autobusová čekárna v Rudolci, položeny žlaby podél silnice v Rudolci.
V Kostelní Bříze byla provedena kanalizace od KD do septiku.

Začalo se budovat hřiště na kopanou v Kostelní Bříze. Velkou pomocí pro tyto akce byl i buldozer, který MNV zakoupil v roce 1969 nákladem 25 000 Kč, který prováděl terénní úpravy v obci, na budování vodní nádrže v Rudolci, na úpravě cest a terénních úpravách budovaného hřiště. V neinvestiční části celoobecního závazku byla vytvořena nákladem 2 302 Kč hodnota díla 85 518 Kč.

Bylo vybudováno hřiště na odbíjenou v Rudolci, provedena úprava parku, vysázeny stromky, keře a květiny na návsi v Kostelní Bříze, odvodněny podmočené plochy, upraveny veřejné cesty apod.

Základní organizace chovatelů hospodářského zvířectva provedla sběr železného šrotu a na plán sběru obce pro rok 1972 5 tun železného šrotu a na plán sběru obce pro rok 1972 5 tun železného šrotu bylo odevzdáno 19 740 tun, čímž naše obec splnila plán sběru železného šrotu na 394% a umístila se ve sběru železného šrotu na 1.místě v okrese Sokolov.

K 31. 12. 1972 byl stav hospodářských zvířat chovaných občany soukromě: drůbeže 815 kusů, ovcí 9 kusů, prasat 2 kusy.

Místní organizace chovatelů drobného hospodářského zvířectva uspořádala 2 výstavky cen získaných na výstavách chovatelů, kterých se pravidelně zúčastňuje a obesílá drůbeží, holuby a králíky (čistokrevnými). V roce 1972 se umístila jako 2.nejlepší organizace v chovu králíků a drůbeže v okrese Sokolov. Organizace má 23 členů, vede si vlastní kroniku.

Zaměstnanci statků, přesto, že nejsou organizováni v tělovýchovné jednotě, uspořádali v den tragické smrti zaměstnance statků Milana Litváka z Arnoltova soutěž „Memoriál Milana Litváka“ ve voleybalu. V místě tragické smrti Milana Litváka, který se zabil 3.8.1971, je mezi dvěma starými lípami vybudován jeho pomníček.

V létě 1972 počala do obce a osad dojíždět pojízdná prádelna a čistírna Podniku služeb ze Sokolova, které domácnosti plně využívají, zejména zaměstnanci statku. Toto je velkým přínosem, neboť občané lépe využijí svůj volný čas. Do obce i osad dojíždí pravidelně obvodní lékař zdravotního střediska z Březové MUDr. František Vlasák, který navštěvuje staré občany – důchodce, bez ohledu na to, zda jsou nemocni či ne. Preventivně se stará o jejich zdravotní stav.

V místech bývalé osady Bystřina, kde je koupaliště udržováno občany Kostelní Břízy, byl zřízen Pionýrský tábor, který každoročně po dobu prázdnin využívají pionýři, skupiny „mladých obránců hranic Březové“.

Ve volbách roku 1971 byl poslancem MNV zvolen Jiří Derfler, který však nesložil předepsaný slib a z rodinných důvodů vrátil MNV jmenovací dekret. Proto byly provedeny doplňovací volby do MNV, dosavadní tajemník MNV s. Karel Vojtěch rezignoval pro nemoc a stáří, byl v doplňovacích volbách dne 10.9.1982 zvolen poslancem MNV Jaroslav Hála a plenárním zasedáním MNV, konaným dne 21.9.1982 zvolen tajemníkem MNV. Touto volbou se stal s. Hála 8. tajemníkem MNV.

Od vzniku MNV v roce 1954 vykonávali tito poslanci MNV funkci tajemníka: ss. Kříž, Hron, Ort, Hamrák, Brožek, Sojka, Vojtěch.

V roce 1972 byla založena v obci sportovní organizace, oddíl kopané, která nese jméno Státní statky Rudolec. Ta organizace sportovců se ihned, a to oddíl kopané, zúčastňoval okresní soutěže, avšak v roce 1972 se jim nepodařil vyhrát ani jediný zápas (utkání.). Přesto místní sportovci pod vedením trenéra občana Havlase pravidelně trénovali a připravovali se na soutěž v roce 1973. Výsledy oddílu kopané byly špatné hlavně proto, že neměli vlastní hřiště. Proto bylo v předstihu započatu s výstavbou hřiště na kopanou v Kostelní Bříze.

Roku 1972 se do obce přistěhovalo 23 občanů,narodili se 3 občané, odstěhovalo se 38 občanů, zemřeli 2, takže obec měla k 31.12.1972 celkem 279 obyvatel.

Zápis v této kronice byl schválen: ONV – Odbor kultury v Sokolově dne 11.6.1973 Radou MNV dne 14.6.1973. Občané byli seznámeni s obsahem této kroniky na plenárním zasedání MNV, konaném dne 19.7.1973. Zapsáno v červenci 1973.

(podpis psace Rudolf Voleman, insp. kult. ONV)

(podpis Vojtěch, kronikář obce.)

Napsat komentář