1973

Klimatické podmínky

Rok 1973 byl klimaticky suchým rokem. Za celé léto zapršelo vydatně pouze jedenkráte. Sucho mělo za následek předčasné žloutnutí a opadávání listí u dřevin, malé přírůstky lesních dřevin. Zemědělské plodiny daly vesměs malé výnosy, hlavně u brambor a silážní hmoty.

Pohyb obyvatelstva a život v obci

V zájmu rozšíření služeb obyvatelstvu byla zavedena linka pojízdné sběrny prádla a čistění oděvů a linka opravy elektrospotřebičů. Tyto sběrny dojíždějí do obce pravidelně každých 14 dní. Do Sběrných surovin n.p. bylo odevzdáno 2880 kg papíru, 460 kg textilu, 2050 kg železného šrotu.

Bylo započat s výstavbou pěti dvojdomků v osadě Rudolec, investorem této stavby jsou Státní statky, oborový podnik Sokolov. Z bytového fondu bylo vyjmuto 5 rodinných domků, které jsou majiteli využívány jako rekreační chalupy. Byl postaven č. p. 81 v Kostelní Bříze.

Roku 1973 přistěhováním přibylo 41 obyvatel, narozením 6, celkem 47. Odstěhovalo se 34, zemřeli 4, celkem odhlášeno 38 obyvatel. Zemřeli nejstarší občané: Šurková Terezie ve stáří 92 roky a Josef Bezděkovský ve stáří 82 roky. Celkový počet obyvatel ke konci roku byl 288 obyvatael, proti roku 1972 se stav zvýšil o devět obyvatel.

Místní národní výbor

Od 1.7.1973 byl tajemník Jaroslav Hála, který tuto funkci vykonával polodenně, uvolněn na celodenní úvazek. V říjnu 1973 byly přestěhovány kanceláře MNV z budovy bývalé fary č. p. 21 do přízemí budovy bývalé školy č. p. 20, která byla opravena v akci „Z“.

MNV konal 12 schůzí rady a 6 plenárních zasedání. MNV má pouze jednu komisi, a sice komisi ochrany veřejného pořádku, jejímž předsedou je poslanec MNV Alexandr Fazekaš. Tato komise zasedala v roce 4x, a vyřídila 8 případů dle zákona číslo 60/61 Sbírky. Většina případů se týkala rušení občanského soužití a ve všech případech byli obvinění uznáni vinnými, ve třech případech byla uložena pokuta v celkové částce 700 Kč a v pěti případech bylo vysloveno napomenutí.

Z řad poslanců MNV odešli Hunyadvary František a Holinka Jan, kteří se ožaenili a odstěhovali mimo katastr naší obce.

Kultura, soutěž MNV, akce „Z“

Hlavní činnost MNV a všech byla zaměřena především na soutěž národních výborů „Za sokolovsko krásnější“ a naplnění volebního programu. Byly zabudovány tři poutače s místní, celostátní, i mezinárodní tématikou, byl ustanoven místní rozhlasový kroužek, čtyřčlenný , který se zaměřoval především na vysílání hudebních pořadů a gratulací k významným výročím občanů v kostelní bříze. V osadách Rudolec a Arnoltov místní rozhlas nebyl zaveden.

Poprvé byl vypracován jednotný plán kulturně výchovné činnosti a jeho plnění sledovala jak Rada MNV, tak i plenární zasedání MNV.

Základní organizace Svazu pro spolupráci s armádou uspořádala k výročí Velké říjnové revoluce turnaj ve stolním tenisu o putovní pohár SSM, jehož se zúčastnilo 9 neorganizovaných hráčů – sportovců. Vítězem turnaje 1. ročníku se stal občan Pech z Rovné. Putovní pohár v hodnotě 1200 Kčs darovalo Hospodářství statků Rudolec, věcné ceny daroval MNV.

Státní statky, hospodářství Rudolec, základní organizace ROH uspořádali v sále dosud nehotového kulturního domu „Nadílku dědy Mráze“. Před vánočními státky uspořádaly Státní statky, oborový podnik Sokolov, ve velkém sále HDKT v Sokolově besedu s důchodci – bývalými zaměstnanci Státních statků, které se zúčastnili téměř všichni důchodci katastru naší obce. Svoz i odvoz byl zajištěn podnikovým autobusem statků. Po úvodním projevu soudruha inženýra Potůčka a ředitele odštěpného závodů statků Rovná soudruha Kastnera, byly důchodci pohoštěni a byly jim rozdány dárky. Při dobré pohodě, hudbě a tanci skončila beseda a důchodci byli rozvezeni zpět do svých domovů.

Pionýrský tábor na Bystřině navštívilo o prázdninách celkem 200 pionýrů „Mladí obránci hranic“ skupiny „Neprojdou“ z Březové. Jejich vedoucí s. Miko Daniel seznámil všechny pionýry s historií obce Kostelní Břízy a jejích osad.

Hlavně počátek kulturní činnosti v obci přispěl k tomu,že naše obec se v soutěži národních výborů v roce 1973 umístila ve IV.kategorii národních výborů na 6.místě v okrese Sokolov.

ZO SSM a ZO Svazarmu i ZO Českého svazu chovatelů drobného zvířectva konaly své schůze pravidelně dle svých plánů práce a ZO ČSCHDZ uspořádala výstavku cen získaných na výstavách od místních výstav až po celostátní výstavy. Výstavku navštívilo 6O občanů.

V akci „Zvelebení obce“ v rámci soutěže NV „Za Sokolovsko krásnější“ nákladem 125 000 Kč bylo vybudováno dílo v hodnotě 210 000 Kč, a to: byl opraven kulturní dům, kde bylo zavedeno ústřední topení, položena nová plechová střecha u sálu KD, přeložena střecha na hlavní budově KD, opraveno jeviště, provedeny truhlářské práce u oken, zřízena kotelna, vybudováno sociální zařízení splachovací. Byla opravena bývalá škola čp.2O, kde byla provedena fasáda budovy a zasklena okna, zabudovány okapy a okenní parapety, položena plechová střecha. Byla provedena fasáda na budově bývalé fary čp.21. Bylo pracováno na hřišti pro kopanou v Kostelní Bříze, kde se však práce zdržely tím, že byla objevena skála, takže práce hrnutí hlíny vlastním buldozerem MNV musely být zastaveny. V tomto roce se již nepodařilo provést práce pyrotechnického odpálení skal. Bylo pracováno na budování víceúčelové vodní nádrže v Rudolci. Byly vybudovány 2 čekárny u autobusových zastávek, a to v Rudolci a v Kostelní Bříze. Byla provedena výstavba rozšíření vodovodní sítě o 82m a napojen vodovod do 3 rodinných domků. Bylo dále pracováno na výsadbě a úpravě zeleně na návsi v Kostelní Bříze,Rudolci a Arnoltově, prořezány keře a stromy, vysázeny květiny atd. Mezi silnicí a kulturním domem byl položen asfaltový povlak.

Akce byly zčásti financovány z Fondu rozvojových rezerv MNV a ONV, zčásti z Fondu pomoci pohraničí a zčásti ze sdružených prostředků. Občané odpracovali na těchto akcích investičního charakteru 9 138 brigádnických hodin zdarma a dalších 1 768 brigádnických hodin odpracovali v neinvestiční části jako provedení jarního úklidu, oprava zahrádek, údržba vodních nádržím opravy domků atd. Bylo pracován na opravě cesty k pionýrskému táboru „na Bystřině“.

Napsat komentář