1975

Život v obci

Z kulturní činnosti nutno zaznamenat, že Místní národní výbor organizoval dne 21. ledna zájezd dvou autobusů do Karlových Varů na slavnostní premiéru „Sedmého dne večer“, který se v obci natáčel v roce 1974 a ve kterém komparsovala řada našich občanů. Film byl vyznamenán „25. výročí Únorových událostí“.

Dne 8. března byla v sále Kulturního domu oslava Mezinárodního dne žen uspořádaná společně se Závodním výborem Roh státních statků, Odštěpný závod Arnoltov.

Dne 5. dubna 1975 bylo provedeno ve slavnostně upravené místnosti kanceláře MNV v Kostelní Bříze „vítání nově narozených občánků“, které řídila za pomoci sboru pro občanské záležitosti z Březové, předsedkyně sboru pro občanské záležitosti soudružka Kesslerová.

Přivítáno bylo sedm občánků narozených v roce 174. Z tohoto vítání občánků byly pořízeny fotografické snímky, které byly vystaveny ve vývěsní skříňce ve vsi. Nutno zaznamenat, že se v posledních létech narodilo mnohem více děvčat než chlapců a to o více jak jednu třetinu.

Sbor pro občanské záležitosti sledoval data narození, t. j. 50, 55 a 60 let a starších a zasílal neb doručoval blahopřání s menšími dárky.

Dne 9. dubna byla veřejná schůze všech složek Národní fronty k projednání usnesení plenárního zasedání ÚV KSČ a k plnění volebního programu. Při této příležitosti byla odeslána zdravice našemu čestnému občanu, zasloužilému umělci Karlu Högerovi.

Vítání nově narozených občánků ročníku 1975

Slib rodičů: „Slibujeme, že ze svého dítěte vychováme platného občana naší socialistické vlasti.“

Vítání se uskutečnilo 10. ledna 1976.

Nový občánek:

  • Pintnerová Renata, nar. 22.4.1975, podpis rodiče,
  • Prezmecká Jana, nar. 19.8.1975, podpis rodiče,
  • Hála Jaroslav, nar. 10.9.1975, podpis rodiče,
  • Zencová Renata, nar. 10.11.1975, podpis rodiče,
  • Šmatová Jitka, nar. 17.10.1975, podpis rodiče.

Pohyb obyvatel

V roce 1975 se přistěhovalo 40 občanů, odstěhovalo se 29 občanů, narodilo se 5 dětí, zemřel 1 občan, takže k 31. prosinci 1975 měla obec celkem 297 trvale hlášených obyvatel.

Klimatické podmínky

Klimaticky byl tento rok abnormální. Po mírné zimě bylo jaro velmi chladné, s opožděnou vegetací o tři až čtyři týdny. Zato léto bylo velmi krásné, s teplotami někdy až 30 stupňů. Mírné ochlazení ke konci měsíce června nemělo vliv na celkový ráz léta a teplé, slunné počasí trvalo až do konce září.

Vysoké teploty v létě měly vliv na výnosy obilovin a to proto, že u pšenice a žita předčasně vyschlo zrno, takže průměrné výnosy obilí byly od 17 do 22 q na jeden hektar. Zato však narostla bohatě zelená hmota u silážních kukuřic.

V některých lokalitách lesních prostorů mělo sucho vliv na odumírání mladých smrkových kultur. Žně byly zdolány výkonnými kombajny během 10 dnů a suché počasí umožnilo včas sklidit i slámu z polí.

V noci 21. srpna 1975 se nad obcí Kostelní Bříza spustila silná bouře s průtrží mračen, přičemž do vsi několikrát do vsi několikrát uhodil blesk, mimo jiné i do památkovým úřadem chráněné sequoi v parku. Blesk sloupl na jedné straně kmenu dva metry dlouho kůru a odkryl starý zával na kmenu sequoje, což svědčí o tom, že před několika desetiletími udeřil blesk přesně na tom samém místě. Blesk uhodil i do elektrického vedení.

Kultura

V létě 1975 odjelo 52 zaměstnanců státních statků na rekreaci do chat k Máchovu jezeru. Rekreaci organizoval ZV ROH Státních statků.

V říjnu uskutečnil ZV ROH státních statků dvakrát zájezd autobusem do NDR, jehož se zúčastnilo 72 zaměstnanců státních statků.

Dne 6. prosince pořádaly složky ROH, SSM a LSD Jednota společně Mikulášskou nadílku a s kulturním programem pro děti do 15 let z Kostelní břízy, Rudolce a Arnoltova, které se zúčastnilo 85 osob, z toho 55 dětí.

15. prosince 1975 byl v Kostelní Bříze ustaven Český svaz žen, základní organizace, do níž se přihlásilo 18 žen. Předsedkyní ZO ČSŽ byla zvolena Eva Velíšková.

Integrace obcí s městem Březová

V září 1975 projednávala Rada MNV návrh o integraci s MěNV Březová. Tento návrh byl projednán se ZO KSČ ZO Státních statků a na veřejné schůzi občanů dne 11. prosince.

Národní směna

Měsíc duben byl vyhlášen jako měsíc směn Národní fronty a na těchto dobrovolných směnách odpracovali občané, převážně o sobotách a nedělích, celkem 940 hodin zdarma. Směn se však zúčastňovali jedni a titíž občané. Z brigád byly pořízen fotografické snímky, které byly vestaveny ve vývěsní skříňce MNV s nápisem :“Jak se vám to líbí? Tak ….. anebo tak ….. !“ Měla to být odměna těm občanům, kteří se národních směn zúčastnili oproti těm, kteří zůstali stranou.

Pionýrský tábor Bystřina

Pionýři „Mladí obránci hranic skupiny Neprojdou“ opět jako předchozí léta plně využívali pionýrského tábora na „Bystřině“ a v posledním běhu proběhla i školení vedoucích pionýrských skupin SSM okresu Sokolov. S těmito byla uspořádána „beseda s kronikou“ v sále kulturního domu. Akce se zúčastnilo třicet pět vedoucích pionýrských oddílů.

Oslavy 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou

K oslavě třicátého výročí osvobození Československa sovětskou armádou byla dne 30. dubna postavena tradiční „májka“ a ZO Svazu socialistické mládeže ve spolupráci se Svazarmem uspořádala „besedu u vatry“ na vyvýšením místě u modřínového lesíka, které se zúčastnilo 68 občanů.

K oslavě 1. máje vypravil MNV autobus na oslavy do Sokolova, kde se občané zúčastnili manifestačního průvodu a prvomájového projevu.

Na počest 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou bylo vysázeno v Kostelní Bříze, Rudolci a Arnoltově, celkem 139 vzrostlých stromů, převážně jehličnatých.

Dne 8. května bylo sále kulturního domu slavnostní zasedání složek Národní fronty za účasti 42 občanů. Na tomto slavnostním zasedání byly předány pamětní medaile a diplomy těmto občanům:

  • pamětní medaili k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou udělenou ÚV KSČ a ÚV NF obdržel předseda MNV, Zdeněk Bezděkovský;
  • titul „zasloužilý pracovník ČSCHDZ“ s propůjčením odznaku za “Za zásluhy o chovatelství“, třetí stupeň udělený ÚV ČSCHDZ obdrželo Olga Sabová;
  • diplom z dlouholetou obětavou práci v MNV udělený MNV Kostelní Bříza obdržel poslanec MNV, člen rady MNV a kronikář obce Karel Vojtěch;
  • diplom za příkladnou pomoc při realizaci volebního programu udělený MNV v Kostelní Bříze obdržel vedoucí dopravního středisko Okresního stavebního podniku Sokolov soudruh Mikliš s jeho kolektivem.

Z této slavnostní schůze byla odeslána zdravice sovětskému lidu tohoto znění: „My občané malé obce Kostelní Bříza, okres Sokolov, shromážděni na slavnostní veřejné schůzi zdraví k 30. výročí osvobození Československa hrdinnou sovětskou armádou všechen sovětský lid a slibujeme, že budeme nadále pracovat pro upevnění míru na celém světě.“

Dne 9. květen 1975 položila delegace obce ve složení: Předseda ZO KSČ František Hunyadvari, předseda MNV Zdeněk Bezděkovský a tajemník MNV Jaroslav Hála věnec u památníku osvobození v Sokolově.

Dne 30. května uspořádal český svaz chovatelů drobného zvířectva Základní organizace Kostelní Bříze taneční zábavu spojenou s tradičním „Kácením májky“, zábava se velmi vydařila, zejména pěkný byl program při kácení májky. V tombole byla hlavní výhra srnec, kterého vyhrál jistý občan z Rovné. Byla to již v pořadí druhá taneční zábava v tomto roce, neboť první rovněž zdařilou zábavou byla „Pomlázková zábava“, která se konala 29. března 1975.

Za Sokolovsko krásnější

Heslo našeho okresu má za cíl zachování zeleně v krajině, která spadá do chráněné oblasti Slavkovský les. Zachování zeleně a rázu krajiny má velký význam pro průmyslovou pánev sokolovska, která svými exhalacemi znečišťuje ovzduší celého okresu.

Přesto však došlo v letošním roce k tomu, že státní statky OP Sokolov, ve snaze získat více zemědělské půdy, vykácely tisíce ovocných stromů a jiných dřevin v katastru obce, za oběť tomu padly celé sady i celé skupiny jiných dřevin i když některé nestály na původní zemědělské půdě. Pokud šlo o nálety na původní zemědělské půdě, byla tato akce snad opodstatněná, avšak byly vykáceny sázené, až 80 ti leté stromy ve stromořadí, tím byl značně v našem katastru narušen i ráz krajiny, aniž by tím bylo získáno více zemědělské půdy.

Výstavba a akce „Z“

Nákladem 31 719 Ksč bylo v roce 1975 vytvořeno dílo v hodnotě 110 000 Ksč. Občané vypracovali zdarma 698 hodin. Byly opraveny bytové jednotky č. p. 7 a 16 a upraveny návsi i cesty v obci i osadách.

Státní statky OP Sokolov postavily v rámci podnikové výstavby pět rodinných dvojdomků s 10 bytovými jednotkami, a to v osadě Rudolec. Radou MNV byla přidělena těmto rodinným domkům č. p. 68 – 77. Koncem roku 1975 byly tyto rodinné domky dány do užívání zaměstnancům Státních statků.

Vzteklina u lišek

V létě 1975 byla přímo v obci zastřelena liška, u níž byla zjištěna nemoc vzteklina. Proto byla vyhlášena v obci kontumace psů po dobu tří měsíců. Další případy této zákeřné nemoci se dále v obci nevyskytly. Rovněž byl koncem léta zjištěn mor u divokých prasat v katastru obce, morem byl značně zredukován stav divokých prasat.

Schválení zápisu do kroniky Kostelní Břízy

Kronikář Vojtěch, podpis.
Zápis do kroniky za rok 1975 byl schválen Radou MNV Kostelní Bříza dne 11. března 1976.

Fotografie: Volby 1976, dechová hudba při volebním aktu.
Další text psán rukou, modrým perem.

Napsat komentář