Přehrada nad Sokolovem na Lobezském potoce?

  • Autor: Luděk Jaša
  • Zdroj: Sokolovský deník
  • Dne: 7. 2. 2008

Při pátrání v historii našeho regionu lze najít často podivuhodné a zajímavé věci. Mezi širokou veřejností je poměrně neznámou skutečností, že sokolovská radnice plánovala v poválečných letech 1946 – 1947 vybudování velké přehradní nádrže na Lobezském potoce. Až výzkumy archivů v posledních letech podávají svědectví o tehdejších činech či plánech.

Přehrada měla být postavená nedaleko Francké boudy (zcela mylně nazývané Frankova, což je špatný překlad z původního německého Frankenbaude), těsně pod Medvědím mlýnem. Detailní plány dnes už neznáme, ale mělo se zřejmě jednat o větší dílo, které by částečně zaplnilo Lobezské údolí. Jako důvod se uvádí potřeba nového zdroje pitné vody pro Sokolov, ale významným přínosem také mělo být vybudování elektrárny, která měla zásobovat elektřinou okres a doly v okolí. Město připravovalo plány pro stavbu, ale do jejich realizace významně zasáhlo vojsko založením Vojenského výcvikového tábora Prameny.

Dne 31. prosince 1947 se sešlo na tajné poradě vedení tehdejšího Okresního národního výboru Falknov nad Ohří společně s vybranými zástupci ministerstva obrany, vnitra a dalších příslušných orgánů. Byly projednávány veškeré podmínky převodu majetku města a okolních vesnic pod správu VVT Prameny.

Ze schůze byl učiněn zápis číslo jednací 729/47 a v něm jsou veškerá tehdejší jednání zachycena. Sám dokument nese příznačný název: „Prostor Císařského lesa – prohlášení za prostor důležitý pro obranu státu“. A tak až dnes z něj můžeme zjistit, jaké plány Sokolov s tímto územím měl. V bodě 3 se můžeme dočíst ujednání ohledně plánované přehrady. Zde přináším doslovný přepis zápisu:

3. Zřízení vodní přehrady na Lobském potoku

Zástupci vojenské správy berou na vědomí, že okresní národní výbor ve Falknově nad Ohří již dříve plánoval zřízení vodní přehrady na Lobském potoce v místech tak zvané Frankovy boudy, ve vzdálenosti 2 km jižně od rozcestí ve Vítkově (rozcestí na Birndorf). Vojenská správa nemá v zásadě námitek proti zřízení nádrže s výhradou, že přesná poloha nádrže na potoce, domku pro jejího hlídače, eventuálně elektrárny, použití elektrického proudu pro vojenské účely a podobně by bylo předmětem pozdějšího konkrétního jednání mezi vojenskou správou a okresním národním výborem se zřetelem na průběh čáry tzv. bezpečnostního střeleckého prostoru.

Při situování přehrady uvnitř ohroženého prostoru nemůže vojenská správa převzíti záruku za bezpečnost tohoto vodního díla.

Stavba nakonec provedena nebyla. Nikdo si nevzal na svědomí varování vojenských zástupců, že nemohou zaručit bezpečnost stavby v místech, kde se střílí a kdy není jisté, že některý z nováčků nevystřelí dělostřelecký či tankový náboj směrem k tělesu přehrady.

Už tehdy bylo každému jasné, že případná přílivová vlna by byla pro Sokolov katastrofální. A tak město nakonec od stavby z bezpečnostních hledisek upustilo. Vojsku se tak nechtěně po dobu existence VVT podařil alespoň jeden jediný kladný čin. Znemožnilo vybudování přehrady v místech s velice krásnou a jedinečnou přírodou, plnou originálních historických památek. Všechno tu dnes můžeme obdivovat a vychutnávat stejně tak jako stovky let před námi naši předchůdci.

Pod listinou najdeme podpisy všech důležitých zástupců zodpovídajících orgánů tehdejšího Československa:

Za MNO: pplk. Antonín Šeda, Ing. Stan. Čermák, pplk. Dr. František Masařík, mjr. Ing. F. Krátký, kpt. Josef Šusta, za ministerstvo zemědělství: Ing. Václav Hradec, za ministerstvo vnitra: Jar. Danihelka, za ZNV: Ing. Šedivý, za ONV Falknov: Dr. Lad. Andras, Václav Nový, Dr. R. Čech, Frant. Čabela, Václav Uzel, pplk. Mašek, za osídlovací komisi: R. Dvořáček, za VVT: pplk Frant. Hofírek, za ŘVLS Lázně Kynžvart: Ing. Frant. Horáček, škpt. Jindř. Bašta, Ing. Josef Hoffman, škpt. Jan Opl