Oprava návsi

Satelitní snímek a vložený plán projektanta

Satelitní snímek a vložený plán projektanta

Na stránkách městského úřadu se objevila zpráva o žádosti na dotaci na opravu obecní návsi, což je plocha mezi školou, polesím (neboli farou, což je původní účel budovy) a autobusovou zastávkou. Náves má nyní místy asfaltový a místy štěrkový povrch a není nijak členěna obrubníky. Její rekonstrukce by doslova a do písmene zapadla k rekonstrukcím okolních objektů (kostel, škoda, hostinec). Zamýšlený (částečný) žulový povrch by byl v souladu s tradičním vzezřením Kostelní Břízy, kteréžto se nese v duchu bohaté historie a jehož je a teprve zřejmě bude náves vzorovým příkladem.

Fotomontáž

Fotomontáž

Fotomontáž

Fotomontáž


Fotomontáž

Fotomontáž

Přesnější informace o rekonstrukci návsi jsou následující (vycházím z plánu projektanta). Nájezdy na novou náves mají mít asfaltobetonový povrch Na ostatních plochách má být položena žulová dlažba. Náves by měla být rozčleněna pomocí žulových a betonových obrubníků a vyvýšených ploch. Přesné informace podá nákres. A nakonec – jak jsem já pochopil z článku – dotace ve výši téměř 1 mil. Kč nejspíš schválena bude anebo už dokonce schválena byla. Jako doba provádění prací je uvedeno období duben-září 2010.

Foto: fotomontáž

Rudolec a Kamenice

Parčík v Rudolci za zastávkou

Parčík v Rudolci za zastávkou

Z evropských fondů by měly těžit i sousední obce. MAS Sokolovsko získala spolu s MAS Český les dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na zlepšení vzhledu vybraných obcí, což jsou v případě naší MAS Rudolec, Kamenice a Krajková. Jedním z účelů projektu je prezentovat vybrané obce jakožto vzorové, protože se snaží (obyvatelé sami i městský úřad) o celkové zvyšování kvality života obyvatel. Dotace je zaměřena na úpravu veřejné zeleně a veřejných prostranství. A aby nešlo jen o jednorázovou akci, budou z dotace nakoupeny i stroje potřebné na údržbu. Dotace dosáhla výše 2,4 mil. Kč. Projekt byl zahájen v září 2009 a bude ukončen v dubnu 2010.

V Rudolci vznikce za autobusovou zastávkou parčík a svah pod hřištěm dostane „lidskou tvář“. V Kamenici se bude pracovat v okolí hřiště u autobusové zastávky, v úvozové cestě a v parčíku. Podorbné informace a ilustrace jsou na stránkách městského úřadu.

Napsat komentář