Nová tabule Lípa u kostela

Informační tabule Lípa u kostela

Správa CHKO Slavkovský les vyměnila informační tabuli u památného stromu Lípa u kostela. Osmadvacet metrů vysoká Lípa velkolistá má důstojného mluvčího. Rád bych k tabuli napsal několik poznámek, obzvláště ve vztahu k nedávno instalovaným tabulím projektu Zaniklé obce na Březovsku (tabule jsou na návsi u madony a pod rybníkem u zámku).

  • Graficky hezky zpracované,
  • informačně bohaté (texty a obrázky k lípě i regionálním záležitostem),
  • tabule je v rámu,
  • na tabuli je uchycen lipový špalík (můžu si šáhnout, kouknout se zblízka),
  • dřevo je natřeno do lehce natmavlé barvy, takže (tolik) nesvítí do okolí,
  • střecha je přiměřeně široká a dřevěná,
  • v zemi je zabetonována železná tyč a ve vzduchu je na ni připevněn dřevěný kůl,
  • celá konstrukce není zbytečně široká a zapadá do prostředí.

Celý příspěvek

Investiční akce města Březová pro rok 2010

Náves (24. 1. 2010). Foto: J. Prezmecký

Přinášíme úryvek z únorového Slova starosty (rubrika Březovského zpravodaje). Pan Bouda komentuje schválený rozpočet pro rok 2010. Zde je část věnována investicím. Některé z nich se týkají i Kostelní Břízy.

V oblasti investic je v roce 2010 naplánováno především dokončení akce Multifunkční centrum Březová, kde ještě dofinancováváme některé části celého projektu. Zde rozpočet předpokládá výdaje 10 mil. Kč. Pokračovat se bude na další etapě výstavby hřbitova (3,8 mil. Kč), dalších 2,5 mil. Kč by měla stát infrastruktura související s výstavbou bytového domu pod ul. Příčná (komunikace, přípojky, veřejné osvětlení apod.), na téměř 2 miliony přijde zbudování několika parkovišť na Březové či v Kostelní Bříze. Na Kostelní Bříze také počítáme s částkou 427 tis. Kč, která by měla pokrýt spolupodíl města na obnově místní kapličky. Dalších 3,2 mil. Kč pak město půjčí MAS Sokolovsko a Mikroregionu Sokolov – východ, a to na předfinancování některých projektů týkajících se našeho správního území. Jedná se zejména o budování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře či obnovu vzhledu některých našich přidružených vsí. Z hlediska projektové přípravy počítá rozpočet se zpracováním projektu na zateplení náměstí či projektu na rozšíření kapacity mateřských škol, v integrovaných obcích pak půjde zejména o projekty na ČOV v Černém Mlýně či Arnoltově.

Oprava návsi

Satelitní snímek a vložený plán projektanta

Satelitní snímek a vložený plán projektanta

Na stránkách městského úřadu se objevila zpráva o žádosti na dotaci na opravu obecní návsi, což je plocha mezi školou, polesím (neboli farou, což je původní účel budovy) a autobusovou zastávkou. Náves má nyní místy asfaltový a místy štěrkový povrch a není nijak členěna obrubníky. Její rekonstrukce by doslova a do písmene zapadla k rekonstrukcím okolních objektů (kostel, škoda, hostinec). Zamýšlený (částečný) žulový povrch by byl v souladu s tradičním vzezřením Kostelní Břízy, kteréžto se nese v duchu bohaté historie a jehož je a teprve zřejmě bude náves vzorovým příkladem.

Fotomontáž

Fotomontáž

Fotomontáž

Fotomontáž


Fotomontáž

Fotomontáž

Přesnější informace o rekonstrukci návsi jsou následující (vycházím z plánu projektanta). Nájezdy na novou náves mají mít asfaltobetonový povrch Na ostatních plochách má být položena žulová dlažba. Náves by měla být rozčleněna pomocí žulových a betonových obrubníků a vyvýšených ploch. Přesné informace podá nákres. A nakonec – jak jsem já pochopil z článku – dotace ve výši téměř 1 mil. Kč nejspíš schválena bude anebo už dokonce schválena byla. Jako doba provádění prací je uvedeno období duben-září 2010.

Foto: fotomontáž

Rudolec a Kamenice

Parčík v Rudolci za zastávkou

Parčík v Rudolci za zastávkou

Z evropských fondů by měly těžit i sousední obce. MAS Sokolovsko získala spolu s MAS Český les dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na zlepšení vzhledu vybraných obcí, což jsou v případě naší MAS Rudolec, Kamenice a Krajková. Jedním z účelů projektu je prezentovat vybrané obce jakožto vzorové, protože se snaží (obyvatelé sami i městský úřad) o celkové zvyšování kvality života obyvatel. Dotace je zaměřena na úpravu veřejné zeleně a veřejných prostranství. A aby nešlo jen o jednorázovou akci, budou z dotace nakoupeny i stroje potřebné na údržbu. Dotace dosáhla výše 2,4 mil. Kč. Projekt byl zahájen v září 2009 a bude ukončen v dubnu 2010.

V Rudolci vznikce za autobusovou zastávkou parčík a svah pod hřištěm dostane „lidskou tvář“. V Kamenici se bude pracovat v okolí hřiště u autobusové zastávky, v úvozové cestě a v parčíku. Podorbné informace a ilustrace jsou na stránkách městského úřadu.

Návrh horní návsi

Je hotový návrh na rekonstrukci návsi v Kostelní Bříze, lze si jej prohlédnout ve vývěsní skříňce u obchodu. Jedná se o část návsi nad silnicí směrem k polesí a Kamenici, část pod silnicí bude mít v režii nejspíš majitel hospody, ještě nejsou bližší informace.

Nová náves

Na schůzi Komise integrovaných oblastí jsme se dozvěděli, že najatý architekt bude mít svůj návrh na přestavbu návsi v KB hotový na podzim. Nyní se totiž soustředí na náves v Rudolci. Starosta nám ukázal jeho návrh, který se všem líbil. Viděli jsme nakresleno, kudy povede silnice R6. Uličku lásky v této souvisloti čekají změny.